Súťaž 2017-09-08T11:42:51+00:00

Základné informácie o súťaži

Súťaž je určená pre všetky triedy základných a stredných škôl na území Slovenska.

Súťažiacim sa stáva trieda, ktorú jej triedny učiteľ alebo iný pedagogický pracovník prihlási do 30. 9. 2017, pričom je zodpovedný za správne, úplne a pravdivé uvedenie údajov do prihlášky v rozsahu – názov školy, sídlo školy (ulica, mesto, PSČ), trieda, meno a kontakt na zodpovedného vyučujúceho/triedneho učiteľa a pozíciu/funkciu oprávneného zástupcu.

V prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých informácií má organizátor právo na vylúčenie takýchto účastníkov zo súťaže.

Výhercov súťaže určí odborná porota a získajú zaujímavé ceny od hlavného partnera súťaže TMR. Celkovo je v hre až 15 triednych výletov. V závislosti od umiestnenia sú to: celodenné výlety a dvoj dňové výlety. Výherné triedy okrem toho môžu získať edukačné pomôcky a materiály.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť prihlasovací formulár, v ktorom súhlasíte so štatútom súťaže.

Pravidlá

Prečítajte si základné pravidlá súťaže. Plné znenie si stiahnete TU.

Povinné aktivity

  1. Vytvorenie projektu pod heslom „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku“. Súťažiaci si môžu vybrať jedno z troch prevedení projektu:
    a) umelecký výtvor 2D alebo 3D
    b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny film, animácia s minimálnou dĺžkou 3 minúty
    c) realizovateľný projekt – popisný projekt, štúdia, s cieľom zlepšiť životné prostredie
    Diela/projekty je potrebné označiť zo zadnej strany názvom školy a triedy. Náklady na zhotovenie a doručenie diel hradí súťažiaci.
  2. Účasť na „Eko hliadka“, kde žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia (napr. vyčistenie blízkeho potoka od odpadkov, spriechodnenie lesnej cestičky a pod.). Súčasťou Eko hliadky je aj dokumentácia celého priebehu.

Zasielanie súťažných podkladov

Poštové zásielky zasielať na adresu:

Essence communications, s. r. o.
Lazovná 54
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Audiovizuálne dielo je možné zaslať poštou na pamäťových médiách (USB, SD, mikroSD, CD, DVD) alebo elektronicky. Pamäťové médiá nebudú súťažiacemu zasielané späť. Poštovné a balné náklady sú vo vlastnej réžii účastníkov projektu.

Zásielka musí byť vždy označená názvom súťaže Tatranskí rytieri a jej odosielateľom, v opačnom prípade usporiadateľ nezodpovedá za prípadné chyby/nedostatky a/alebo škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti súťažiaceho.

Elektronické zásielky

Odosielať na e-mailovú adresu: sutaz@tatrytieri.sk. Všetky prílohy musia byť kvalitné, čitateľné a uložené vo formáte jpg, png, pdf, html, avi, mp4, mov pričom ich maximálna veľkosť nesmie presiahnuť 2 MB (v prípade prekročenia veľkosti 2 MB je potrebné prílohy uložiť na dátové úložisko a usporiadateľovi poskytnúť emailom adresu súboru uloženého na úložisku).

Fotografie môžu byť zaslané jedine formou e-mailu.

Všetky súťažné diela zo súťažnej aktivity „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku“ musia byť súťažiacimi doručené usporiadateľovi v termíne medzi 1. 4. 2018 a 15. 4. 2018 (vrátane). Usporiadateľ vyhodnotí len tie súťažné diela, ktoré mu budú doručené danom v termíne. Na súťažné diela doručené pred alebo po uvedenom termíne sa neprihliada a daná trieda bude vyradená zo súťaže.

Prihláška

Kliknutím na prihlášku sa dostanete na jednoduchý formulár,
ktorý vyplní učiteľ alebo iný zodpovedný vyučujúci
a automaticky budete zaradení do súťaže.

Štatút

Pred vyplnením prihlášky
je potrebné pozorne si prečítať
pravidlá a štatút súťaže.

O nás

Záleží nám na životom prostredí vôkol nás a zachovaní jeho čistoty aj pre budúce generácie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť ďalší projekt s environmentálnym zameraním, ktorý vzdeláva mládež a podnecuje študentov k zamysleniu sa nad životným prostredím a starostlivosti oň. V projekte Tatranskí rytieri sme skĺbili naše nadobudnuté vedomosti, ktoré sme počas posledných rokov organizovania environmentálnych projektov nazbierali.

Stojíme tiež za úspešným projektom Úsmev pre strom, s ktorým sme počas troch rokov zachránili viac než 34 800 stromov a spoločne vysadili takmer 3 600 stromčekov… A to sú pekné čísla.

Povedali o nás

„Vyhodnotenie projektu Úsmev pre strom bol príjemnou akciou s milými ľuďmi a hlbokou myšlienkou. Myslím, že netreba zabúdať, aké je dôležité mladú generáciu vychovávať správne a podobným témam sa venovať častejšie, rozprávať sa o nich i doma, veď práve deti sú naša budúcnosť“, mamička oceneného žiaka

„Projekt Úsmev pre strom vnímam ako skvelú príležitosť netradičným a pútavým spôsobom deti nielen vzdelávať, ale aj motivovať aby oni sami priložili ruku k na prvý pohľad malému, no v celku veľkému dielu. Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni“, učiteľka zo zapojenej základnej školy

„Deti si dopad svojich rozhodnutí na životné prostredie uvedomujú i vďaka súťaži projektu Úsmev pre strom, ktorá im prináša mnoho odpovedí na ich otázky, vysvetľuje, prečo je dôležité starať sa o životné prostredie a prináša riešenia, ako ho spoločne môžeme svojou malou troškou zveľadiť a zároveň skvalitniť. Deti v minulom školskom roku prispeli obrovským množstvom zberového papiera a vysadili oveľa viac stromov než v nultom ročníku súťaže. Uvedomujú si dôležitosť a prínos svojich činov, keďže prostredníctvom zberového papiera zachránili niekoľko stoviek stromov“, koordinátorka environmentálnej výchovy jednej z víťazných škôl

„Žiaci získali nielen vedomosti o jednotlivých druhoch stromčekov a praktické zručnosti, ale najmä pozitívny vzťah k životnému prostrediu a k jeho ochrane. Aktivitami v rámci projektu Úsmev pre strom, žiaci prispeli k trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia, ktoré bude slúžiť aj pre budúce generácie a získali pozitívny vzťah k jeho ochrane“, ZŠ Bátovce